Persistant Bodies (detail) | Hannah Leighton-Boyce, 2018 | image courtesy Simon Liddiard

Persistant Bodies (detail) | Hannah Leighton-Boyce, 2018 | image courtesy Simon Liddiard